📘 Vedení závěrečných prácí

graph image credit: https://pixabay.com/cs/photos/du%c5%a1evn%c3%ad-zdrav%c3%ad-wellness-psychologie-2019924/

Obecné pokyny

Předpoklady vedení závěrečné práce

 • V případě studnetů bakalářského studia učitelství je možné vést závěrečné práce pouze u programů:
  1. učitelství pratického vyučování
  2. Etická výchova
 • U studentů magisterského studia učitelství je možné vést závěrečné práce za předpokladu, že major “obor” je pedagogicko-psychologický základ
 • U studnetů, kteří nestudují učitelský obor je možné po předešlé dohodě vést závěrečnou práci

Tři kroky k vedení závěrečné práce:

1. Výběr tématu:

a) je možné zvolit si jedno z temat, které nabízím níže;
b) vymyslet vlastní téma související s mými badatelskými zájmy

2. Vytvoření tématu ve IS/STAG:

Po té, co se domluvíme na tématu závěrečné práce je nezbytné splnit určité formání náležitosti, které zahrnují vyplnění údajů v informačním systému STAG. K tomu je třeva dodat několik následujích informací:

 1. název tématu v českém i v anglickém jazyce
 2. anotace práce (60 - 100) slov - co bude obsahem teoretické a praktické části práce. Měl by zde být uveden cíl výzkumu.
 3. literatura, která bude s nejvyšší pravděpodobností v práci použita. Musí zde být uvedeno alesoň 5 titulů dle citačního formátu ISO 690! Je možné citovat též cizojazyčné odborné zdroje. Příklady citací dle normy ISO 690 jsou uvedeny níže
 4. identifikační číslo ze STAGu. Tato informace je požadována proto, aby bylo možné téma vypsat jen pro Vás. Osobní identifikační číslo najdete ve STAGu vedle svého jména a příjmení, může vypadat například takto: P19157136
 5. Adekemický rok, ve kterém hodnáte práci obhájit (stačí například: “Předpokládaný akademický rok obhajoby: 2023/2024”)
 6. Typ závěrečné práce (stačí uvést: “Typ závěrečné práce: bakalářksá”)
 7. U studentů navazujícího magisterského studia Sociální pedagogika a Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních platí následující požadavky:
  1. V názvu a anotaci práce se objevuje alespoň jedno z níže uvedených témat (biť trochu jinak pojemnované):
   1. sociální aspekty výchovy - jak je možné metodicky působit, přípravovat programy prevence, volný čas jako nástroj pozitivního ovlivňování apod.,
   2. orientace na zařízení reedukace a resocializace,
   3. programy aktivizace rodin,
   4. edukační aspekty sociálně patologických jevů apod.
 8. všechny informace definované v bodech 1 - 4 mi prosím zašlete přehledně zpracované ve word dokumentu. Zkontrolujte si prosím rovněž gramatickou stánku textu - pokud tento text obsahuje gramatické nedostatky, není možné jej vložit do stagu.

3. Vyplnění formumáře

Poslední krok spočívá ve vyplnění krátkého formuláře, který může být nalezen zde

Nabížená témata:

Psychologie

 • Vztah pracovní paměti k mentalizačním schopnostem
 • Nové trendy v psychometrii a jejích aplikace v psychologickém výzkumu
 • Psychologické faktory determinující míru resilience u studentů učitelství
 • Determinanty dílčích aspektů emoční inteligence u studentů učitelství
 • Psychosociální determinanty sociální kognice
 • Emoční inteligence jako protektivní faktor psychických poruch
 • Sociální kognice u lidí s ADHD
 • Vztah obecné inteligence a prosociálního chování
 • Souvislost alexithymie s altruismem/prosociálním chováním
 • Well-being a jeho souvislost s dílčími aspekty emoční inteligence

Neurověda

 • měření sociálních emocí pomocí fMRI a MRI - systamatický přehled
 • neurální základy sociální kognice u dospělých s ADHD

FAQs

Je možné vytvořit ze závěrečné práce článek, který by bylo možné publikovat v odborném časopise

 • pokud závěrečná práce disponuje dostatečnou kvalitou, pak určitě

Je vhodné používat v průběhu vypracovávání závěrečné práce citační manager?`

obecně vzato ano

Příklady citací

příklad citace článku:

 • ŠOLCOVÁ, IVA POLÁČKOVÁ a David MATSUMOTO. PRAVIDLA PROJEVU PRIMÁRNÍCH EMOCÍ V SOCIÁLNÍCH INTERAKCÍCH. Ceskoslovenska Psychologie [online]. 2013, 57(2), 104-121 [cit. 2020-11-09]. ISSN 0009062X.

příklad citace knihy:

 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. s. 10. ISBN 978-80-262-0714-6.